Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

REGULAMIN

1. Cel zawodów

- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce
- promowanie regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych szlaków i miejscowości  turystycznych
- wyłonienie najlepszych zawodników w pierwszych Gravelowych Mistrzostwach Polski
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Nazwa imprezy
Gravelowe Mistrzostwa Polski (GMP)

3. Organizator
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki
Polska

Kontakt:
e-mail: info@gravelman.pl
https://www.facebook.com/gravelmanpolska

Oficjalna strona internetowa:
https://www.gravelman.pl/

Numer rachunku bankowego:
50 1020 5558 1111 1181 4260 0016
Bank PKO B.P. S.A. - Inteligo

Właściciel rachunku:
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki

4. Termin imprezy
4 września 2022

5. Dystanse
Gravelowe Mistrzostwa Polski (dystans Classic) - 105 km
Gravelowe Mistrzostwa Polski (dystans Adventure) - 45 km

6. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem GMP będzie osoba, która spełni następujące warunki:

- wypełni kartę zgłoszeniową opublikowaną w serwisie rejestracyjnym na stronie www.dostartu.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzule:
a. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje regulamin imprezy i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i przeprowadzania imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprez w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Zgłaszając się do imprezy zawodnik oświadcza, że wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy GMP organizowanej przez G&G Promotion Grzegorz Golonko. Administratorem danych osobowych jest firma G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach 05-092 przy ul. Wspólna 18. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

deklaracja dobrowolna
c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Wspólna 18 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

- dokona opłaty startowej zgodnej z wybranym pakietem startowym w przewidzianym w regulaminie terminie (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej (w uzasadnionych przypadkach) należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

- podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.

6.1. Prawo do startu w GMP na dystansie 105 km mają osoby, które ukończyły 18 lat. Zawodnicy kategorii Elita zobowiązani są do
przedstawienia w biurze zawodów aktualnej licencji PZKol.

W przypadku zawodników w wieku poniżej 18 lat udział w GMP jest możliwy wyłącznie na dystansie 53 km.

W kategorii Junior, Juniorka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza udział w GMP warunkowany jest przedstawieniem w biurze zawodów aktualnej licencji PZKol.

W kategorii OPEN na dystansie 45 km udział zawodników poniżej 18 lat możliwy jest wyłącznie po podpisaniu przez opiekuna prawnego odpowiedniego oświadczenia dostępnego przed startem w biurze zawodów.

6.2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

7. Format zawodów, klasyfikacje i kategorie wiekowe - więcej
Impreza rozgrywana jest w formule jazdy indywidualnej na dystansach 105 km i 45 km zgodnie z z poniższym:

Na dystansie Classic (105 km) prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy w kategoriach:
1. Elita Mężczyźni z licencją PZKol
2. Elita Kobiety z licencją PZKol
3. OPEN (nie jest wymagana licencja), z podziałem na płeć, w kategoriach:
 • 18-34 lata
 • 35-39
 • 40-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55 lat i więcej
Na dystansie Adventure (45 km) prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy w kategoriach:
1. Junior / Juniorka z licencją PZKol
2. Junior Młodszy / Juniorka Młodsza z licencją PZKol
3. OPEN (nie jest wymagana licencja), z podziałem na płeć, w kategoriach:
 • 18-34 lata
 • 35-39
 • 40-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55 lat i więcej
Grupy wiekowe są określone na podstawie wieku zawodnika na dzień 31 grudnia 2022 roku. 
Dopuszcza się do startu w Mistrzostwach zawodników rywalizujących na rowerach typu MTB, jednakże z tego powodu nie będzie prowadzona żadna odrębna klasyfikacja.


8. Zasady rozgrywania wyścigu
Wyścig GMP rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem imprezy.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wybraną trasę GMP.

Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów będzie skutkowało dyskwalifikacją.

Start z niewłaściwego sektora będzie karany karą czasową.

Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.

Podczas zawodów lekarz GMP zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

Start na poszczególnych dystansach będzie podzielony na odrębne sektory. 

Linia startu pozostanie otwarta przez 5 min. od sygnału startu. Zawodnicy, którzy wystartują później nie będą uwzględnieni w wynikach i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący wyścig.

Limit wjazdu na metę GMP wynosi 7 godzin o chwili startu ostrego.

Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach. 

Na trasie będą rozlokowani ratownicy medyczni.

W miejscach newralgicznych pojawią się niebieskie tablice kierunkowe. Rywalizacja, przemieszczanie się po trasie odbywa się głównie z wykorzystaniem urządzeń nawigacyjnych - na podstawie udostępnionych track'ów GPX

Przejazd odbywa się w ruchu otwartym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. W miejscach szczególnych pojawią się służby zabezpieczające trasę (policja, straż pożarna). 

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie GMP będą znajdowały się punkty żywieniowe.

Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nie utrudniający jazdy innym zawodnikom.

9. Nagrody
Na poszczególnych dystansach i w kategoriach, trzem najlepszym zawodnikom zostaną wręczone trofea sportowe. W wyszczególnionych kategoriach zwycięzca otrzyma koszulkę Gravelowego Mistrza Polski na rok 2022.

Wszyscy nagradzani zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji.

10. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

» śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym ustawionym na trasie GMP),
» nieposzanowanie środowiska naturalnego,
» braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
» nieprzestrzeganie zasad fair play,
» niesportowe zachowanie, w tym start z nieodpowiedniego sektora
» pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
» łamanie zasad ruchu drogowego,


W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

11. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania GMP, niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu GMP.

W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania GMP, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego +48 732 531 533 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

12. Sugerowane wyposażenie zawodnika
» co najmniej 1 litr płynów,
» batony lub żele energetyczne,
» podstawowe narzędzia do naprawy roweru,
» zapasowa dętka,
» pompka.

13. Zalecane wyposażenie zawodnika
GMP jest wyścigiem gravelowym, w którym uczestnicy podążają według wyznaczonej trasy. Każdy uczestnik powinien posiadać licznik kilometrów, urzadzenie z nawigacją GPS oraz działający telefon komórkowy.

14. Ruch drogowy
GMP odbędą się przy otwartym ruchu drogowym.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestnika.

15. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

16. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

W przypadku odwołania imprezy wynikającego z decyzji administracyjnych, opłaty startowe zostaną przeniesione na najbliższy możliwy nowy termin imprezy.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów.

Uczestnik GMP wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

G&G Promotion

Nasze Imprezy

Partner Partner Partner Partner Partner Partner